Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí

pro školní rok 2019/2020

se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2020.

Zápis se týká dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

a děti s odloženou školní docházkou.

Informace_zápis_2020_21

Zadost_o_prijeti_1_trida_20_21

Zapisni_listek_1_trida_20_21

Zadost_o_odklad_1_trida_20_21

Informace k zápisu do 1. třídy

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do první třídy v letošním roce bez přítomnosti dětí. Zápis se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2020. Potřebné dokumenty si zákonný zástupce stáhne na stránkách školy a následně zašle do školy.

Žádost o zápis dítěte do 1. třídy nebo žádost o odklad povinné školní docházky můžete podat jedním z následujících způsobů.

1. způsob – Zákonní zástupci (jeden z nich) má zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv firemní) nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) může žádost a zápisní lístek poslat datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc sken rodného listu dítěte. V tomto případě už nemusíte chodit do školy.

Datová schránka školy: jammiwf,

e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy žádost a zápisní lístek, vyplní ho a pošle e-mailem na adresu magdalena.obsivacova@zsverovice.cz. Škola žádost vytiskne, připraví k podpisu a vyzve mailem zákonného zástupce k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu zváni po dohodě tak, aby nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Ředitelka školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

V případě nejasností napište dotaz na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

Mgr. Renata Štěpánová