Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Školská rada

Ve volbách do školské rady byla zvolena za zákonné zástupce Martina Kratochvílová a Bc. Jana Žondrová Masanek.

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 6 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

Členové   Datum jmenování
za zákonné zástupce: Martina Kratochvílová 14. 11. 2022
     Jana Žondrová Masanek 14. 11. 2022
za zřizovatele: Jaroslav Kocián 16. 11. 2021 (40. usnesení ZO)
     Lukáš Urbanovský 16. 11. 2021 (40. usnesení ZO)
za pedagogický sbor: Karolina Benešová 31. 8. 2021
     Anna Šaňková 31. 8. 2021

    

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Počet členů ve školské radě při ZŠ Veřovice je 6. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.