Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Informace z jídelny

 

 

 

 

 

Provoz školní jídelny během letních prázdnin.

Přerušení provozu ve školní kuchyni : od 15.7.2019 – – do 18.8.2019

Výběr za stravné pro cizí strávníky na měsíc srpen 2019 : 19.srpna 2019

Dobečková  (ved. školní jídelny)

 

 

Úprava stravného

=======================

Vážení rodiče,

od 1.září 2018 dochází ve školní jídelně při Základní škole a Mateřské škole ve Veřovicích ke zvýšení ceny obědů.

Ceny stravného budou následující :

Mateřská škola :      3 – 6 let              31,-Kč

7 – a více            32,-Kč

Základní škola :      1. – 4. stupeň      24,-Kč

5. – 8. stupeň      25,-Kč

9. ročník              26,-Kč

cizí strávníci        61,-Kč      (od OÚ příspěvek 10,-Kč pro důchodce )

Navyšte si prosím inkasní i trvalé finanční limity u Základní školy na 650,-Kč a Mateřské školy na 800,-Kč.

Dobečková (ved. šk. jídelny

 

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování.Týkají se také tedy naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému(tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.

Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna “ jasně a zřetelně označit alergenní složky „, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednitlivých  pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a vyživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům  s  přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

vedoucí školní jídelny          Dobečková

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ JÍDELNY  ZŠ A MŠ  VEŘOVICE

 

Údaje o zařízení :

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Veřovice,

příspěvková organizace

Veřovice 276 PSČ 742 73

 

Telefon : 556808475

E-mail : jidelna@zsverovice.cz

 

Ředitel školy: Mgr.Renata Štěpánová

Vedoucí ŠJ: Václava Dobečková

Vedoucí kuchařka: Hana Bielová

Úvodní ustanovení

Provoz školní jídelny se řídí :

 • vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování
 • zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochranyveřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení ES č. 1 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
 • FN/metodikou spotřebního koše
 • Systémem HACCP (systém kritických bodů)
 • Vyhláškou č. 16/2005Sb. o organizaci školního roku

Základní vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

A: Práva a povinnosti  strávníků a jejich zákonných zástupců

 1. Každý žák základní školy a zaměstnanec základní školy, školní družiny a školní jídelny má právo přihlásit se ke stravování ve školní jídelně. Přihlášení ke stravování probíhá vyplněním přihlášky. Přihláška je platná na dobu neurčitou. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen tuto změnu nahlásit v kanceláři školní jídelny. Jakékoli změny musí strávník nebo jeho zákonný zástupce neprodleně nahlásit vedoucí stravování.
 2. Žáci přicházejí do jídelny průběžně za doprovodu dozoru. Rozvrh dozoru sestavuje zástupce ředitelky školy a je vyvěšen ve ŠJ. Výdej stravy pro žáky je vyhrazen od 11.00 do 13,30 hodin. Pokud vedení školy ukončí vyučování dříve, je přizpůsobena i doba výdeje. Každá změna výdeje je včas oznámena  všem strávníkům ŠJ.
 3. Strávníci se chovají v jídelně ukázněně, dle zásad slušného chování, udržují pořádek a čistotu a dbají pokynů  dozoru a kuchařek. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu ( na chodbu)  a strava jim bude podána jako posledním.
 4. Polévku a veškeré  přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku (řešení za nevyzvednuté obědy). Žáci, kteří si chtějí přidat, přicházejí s talířkem k výdejnímu okýnku.
 5. Z jídelny strávníci neodnášejí žádné nádobí, ani tácky. Použité nádobí třídí a odkládají na určené místo. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny, odnášení stravy není přípustné. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 6. Informace, dotazy a připomínky k provozu a organizaci stravování ve školní jídelně, skladbě jídelních lístků, podávání a vyřizování stížností apod. zajišťuje vedoucí školní jídelny. Podnět je možné podat osobně v kanceláři ŠJ. elektronicky na e-mailovou adresu jidelna@zsverovice.cz nebo písemně na adresu školy.

B : Provoz a vnitřní režim

Pracovní doba pro zaměstnance ŠJ je od pondělí do pátku od 6.00 do 14.30 hodin. Provoz školní jídelny zajišťují 4 zaměstnankyně včetně vedoucí školní jídelny.                                                                                          Strava se  odhlašuje v pondělí do 8.00 hodin, následující dny den předem do 13.30 hodin.

 • Sazba stravného

  Školní jídelna připravuje stravu dle norem školního stravování a finanční normy.  Velikost porce je dána věkem žáka, čemuž odpovídá výše úhrady dle věkové hranice dosažené věkem v příslušném školním roce ( od 1.9. – 31.8.).                PLATBA  STRAVNÉHO                                                PLNÁ  CENA

  Děti  3-6 let                                             31,-Kč              64,-Kč

 • Děti  7 a více let  MŠ                              32,-Kč              65,-Kč
 • Děti  7 – 10 let                                          24,-Kč              57,-Kč
 • Děti  11 – 14 let                                         25,-Kč              58,-Kč
 • Děti  15 – více let                                      26,-Kč              59,-Kč
 • Dospělí školní                                          28,-Kč              61,-Kč
 • Dospělí  cizí                                                                        61,-Kč
 • Přihlašování a odhlašování stravy                                                                                                                                                        Strava se odhlašuje v pondělí do 8.00 hod., následující dny den předem do 13.30 hod. Telefonicky 556 808 475, osobně nebo e-mailem : jidelna@zsverovice.cz. Výjímkou je  ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme tři dny předem. Nárok na dotovaný oběd má žák jen první den nemoci, další dny si musí stravu odhlásit, jinak doplácí cenu do výše kalkulace jednoho oběda ( zákon č. 561/2004 Sb. § 119 a § 122).
 • Způsob hrazení úplaty za školní stravování                                                                                                                                        Platba stravného se provádí bankovním převodem : povolení k inkasu nebo trvalý příkaz. V MŠ pouze platba inkasem. Ve vyjímečných případech po svolení vedení školy platba v hotovosti. Inkasní úhrada probíhá k 20. dni v měsíci. Strávník si musí zřídit souhlas s inkasem, kde bude uveden sběrný účet číslo: 0101276161/0800, neuvádí se žádný variabilní ani konstantní symbol. Limit platby u žáka ZŠ je 550,-Kč a dětí MŠ 700,-Kč. První platba ve školním roce probíhá k 20.8. – platba na září. Platba trvalým příkazem probíhá k 25. dni v měsíci. Strávník zasílá pravidelně každý měsíc částku 550,-Kč na číslo účtu ZŠ : 1772438349/0800. Vyúčtování omluvených obědů se  provádí k 31.12., 31.3., a 30.6. příslušného školního roku.                                                                                                                                       Při nezaplacení obědů v daném termínu jsou zasílány 3 upomínky a pokud není dlužná částka uhrazena i po těchto termínech je žák vyloučen ze stravování.
 • Výdej stravy do jídlonosiče                                                                                                                                                                    Vyzvednutí oběda do jídlonosiče je možné od  11.00 do 13.30 hodin.                                                                              Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
 • Jídelní lístek                                                                                                                                                                                              Jídelní lístek je přizpůsoben pestrosti i dostupnosti potravin, sezonní době a finančnímu limitu. Je sestavován dle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin. Tento bod je předmětem kontroly pracovníků KHS.                                                                                                  Jídelní lístek je zveřejněn vždy na začátku týdne v jídelně, na nástěnce u tříd I. stupně a u  ředitelny. Také je na webových stránkách školy (zsverovice@seznam.cz).
 • HACCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Při skladování a zpracování potravin  se dodržují právní předpisy, vztahující se k ochraně veřejného zdraví, včetně naplňování systému analýz  rizik a stanovení kritických bodů.
 • Organizace výdeje jídel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Do školní jídelny vstupují jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určenému u okénka pro vrácení nádobí.                                                                                                                                                  Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.                                                                                Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.                                                    Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny apod.) pracovnice ŠJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                C : Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí                                                                                                                                                                                                    1. Dohled  nad nezletilými žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, dle pokynů ředitelky školy. Dozory ve školní jídelně stanovuje zástupce ředitelky školy a jejich  přehled je vyvěšen ve školní jídelně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Povinnosti dozoru na  jídelně :                                                                                                              – zajišťuje pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností                              – sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování                                                    – dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků                                                                – sleduje a koriguje odevzdání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka                                  – dbá na bezpečnost stravujících se žáků                                                                                                            – dojde-li k potřísnění podlahy ( vylitá polévka, nápoj nebo spadlé jídlo apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků                                                                                                                                                        – reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně                                                                                                  – zamezuje do jídelny vstupu osob,  které se zde nestravují                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci události, povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.                                                                                                                                                                                                                                             3. Nouzové a havarijní situace                                                                                                                     V případě  nahlášené plánované odstávky ( např. vody, elektrické energie) na celý den, ředitelka školy vyhlašuje mimořádné ředitelské volno nebo školní jídelna zajistí stravu v podobě potravinových balíčků a žáci vykonávají náhradní činnost mimo školu. Pokud bude zajištěn náhradní zdroj nebo cisterna s vodou bude provoz beze změn.  Dojde-li k nečekané nouzové či havarijní  situaci, bude výdej stravy přizpůsoben charakteru aktuálně vzniklé situace.                        Pokud bude nouzová situace delšího charakteru, bude tomu také přizpůsobena skladba jídelního lístku.                                                                                                                                                                        O veškerých mimořádných situacích budou strávníci informováni.                                                                                                                                                                                                                                                  D : Podmínky zacházení s majetkem ŠJ ze strany strávníků                                                                                                                                                                                                                                             1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.                                                                                                                                                                       2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru ve školní jídelně. Větší škody hlásí vedoucí školní jídelny.                                                                                                                                          3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.                                                                          4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit.                                                                                                                                                                                                Závěrečná ustanovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školy a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.                                                                                                                        2. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto “ Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.                                                                                      3. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne : 1.9.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zpracovala :      Václava Dobečková, vedoucí školní jídelny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………….                                                                                                                      Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy